ÖYRƏN, YARIŞ, QAZAN

HACKATHON NƏDİR

Hackathon - müasir proqramçıları kompüter proqramları yazmaq üçün birlәşdirәn xaker neologistikasıdır. Hackathon bir qayda olaraq, bir neçә gündәn bir neçә hәftәyә qәdәr davam edә bilәr. Nәticәdә, istәklәrdәn asılı olaraq, hәr hansı bir sadә xak vә yaxud proqram mәhsulu yaradılır.